Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Avfallshanteringsplan

 


Avfallshanteringsplan upprättad för:


Trödje Båtklubb

Värövägen 16, Trödje


Enligt Transportstyrelsens föreskrift SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridningen till medlemmar och besökare, i samband med funktionärs byte eller i kontakt med kommunen.


Avfallshanteringsplanen är sammanställd av Gästriklands båtförbunds miljösamordnare: Jonas Liljeberg telefon 070-603 26 09, e-post gbfmiljo@gmail.com


Kontaktperson för den dagliga verksamheten, hamnfogdar: Fredrik Nilsson, 070-647 91 18 och Ulf Larsson, 070-350 11 79.


Ansvar

Ansvarig för att genomföra avfallshanteringsplanen enligt 4§ SJÖFS 2001:13 är miljösamordnaren. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet behandlas rätt och placeras på därför avsedd plats.


Båtklubbens storlek

I början av 2018 hade Trödje Båtklubb ca 230 medlemmar,  87 båtplatser samt ett par gästplatser.


Uppläggningsplatser

I hamnen finns i ordning gjorda ytor för uppläggnings- och trailerplatser på södra sidan av infartsvägen.


Avfallshantering

Varje medlem och besökare ansvarar för sitt eget avfall.


Hushållsavfall och sorterat avfall

I hamnen kan medlemmar och gästande båtar lämna mindre mängder hushållsavfall i därför avsett sopkärl.

Sopkärlet är placerat vid grindarna in till hamnområdet.
Tabell 1: Hantering av avfall i småbåtshamnen

Avfallsslag

Mängd/år

Hantering

Mottagare

Hushållssopor

Ca 3 m3

Sopkärl 330 l

Gästrike återvinnare (tömning varannan vecka under sommarhalvåret)Sorterat avfall/förpackningar lämnas vid kommunens återvinningsstation. Den närmaste finns i Björke, ca. 8 km från småbåtshamnen.


Vid kommunens avfallsstation kan följande fraktioner lämnas:
- Tidningspapper
- Pappersförpackningar/kartonger
- Färgat glas
- Ofärgat glas
- Plastförpackningar
- Metallförpackningar
- Småbatterier


Farligt avfall

Medlemmar ansvara själva för det farliga avfall de genererar inom hamnområdet.


Allt avfall som bedöms som farligt avfall spillolja, oljefilter, blybatterier, lösningsmedel,

elektronikskrot, lysrör, färgrester, bensin, diesel mm lämnas till Kommunens återvinningscentral.


Inget farligt avfall får lämnas inom hamnområdet, utan skall omhändertas

omgående av den som är ansvarig för avfallet.


Latrinavfall

Station för tömning av septitank finns nedanför klubbstugan, vid flytbryggan mellan brygga B och C. Instruktioner finns på pumpen.


Oljespill

Vid större olje/bränsle utsläpp i havet, kontakta Räddningstjänsten, via 112.

Vid spill på land, använd absorptionsmedel. Alt. gräv upp om det sker på mjukare underlag. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten, via 112.Informationsspridning

Avfallshanteringsplanen finns publicerad på båtklubbens hemsida samt i tillämpliga delar inskrivet i klubbens ordningsföreskrifter. Avfallshanteringsplanen finns även anslagen på anslagstavlan i hamnen samt i klubblokalen. Information om avfallshanteringsplanen lämnas till nya klubbmedlemmar samt vid klubbmöten.


Revision

Revision av planen sker vart tredje år nästa revision av planen blir 2021. Revision av planen kan även ske vid förändring av krav eller behov för omhändertagande av avfall förändras.


Inspektion

Båtklubbens hamn och anläggning inspekteras varje år med avseende på säkerheten beträffande teknik och miljö. Vid behov används SBU:s ”Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar” som ett hjälpmedel vid inspektionen. Vid dessa inspektionen deltar miljösamordnare, hamnfogde och representant från styrelsen.

Den senaste genomgången angående miljöfrågor i småbåtshamnen, enligt SBU:s lista,

genomfördes 2018.

Trödje 2018-08-23

Jonas Liljeberg

Miljösamordnare, GBF

 

Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  E-post: info@trodjebk.se