Trödje Båtklubb

Trödje Båtklubb


Regler TBK

Båtplatser
 
Mot avgift kan båtplatsägare förvara trailer / vagn på hamnorådet. Ekipaget ska vara märkt med klisterlapp som erhålls vid betald avgift. Omärkta och ej anmälda båtar kommer att bortforslas.
Uppställning får endast ske på anvisad plats.

Båtplats får överlåtas till barn och barnbarn.

Båtplats får överlåtas till köpare vid försäljning av bostad, detta gäller även bostad belägen på annan ort än Trödje.

Båtplats får överlåtas till köpare vid försäljning av båt.

Samtliga överlåtelser skall göras i samråd med styrelsen.

Depositionsavgift för båtplats återfås när båtplatsen blivit såld.

Medlem får ej hyra ut sin båtplats till annan person. All uthyrning av båtplatser skall ske via klubbstyrelsen.

Uppsägning av båtplats skall ske skriftligen eller via mail.
 
Sjösättningsramp

Ramp för sjösättning och upptagning får endast användas av medlem, normalt en gång för sjösättning och en gång för upptag. 
Man kan ansöka om medlemskap utan att köpa båtplats.

Vill man som medlem aktivt använda rampen under säsong, betalar man en tilläggsavgift (behövs inte om man har båtplats).
 
 
Kranlyft

Lyft av båt med kranbil får endast ske på anvisad plats, bredvid sjösättningsrampen.
 
 
Husvagnar/Husbilar

Se klubbens separata campingpolicy
 
 
Vakthållning

Vakthållning sker enligt utskickat schema. En avgift på 500:- tas ut för utebliven vakt.

Vakt får överlåtas till annan medlem.
 
 
Arbetsdagar

Kallelse till arbetsdag görs med särskilt utskick. Om medlem ej kan deltaga på utlyst arbetsdag kan byte göras med annan medlem, alternativt utföra annat arbete i samråd med hamnfogde. Om medlem uteblir kommer en avgift på 500:- att tas ut av densamma.
 
Elanvändning
 
På varje brygga finns eluttag på vissa belysningsstolpar.
Dessa uttag är avsedda för korttidsanvändning av t.ex. borrmaskin, dammsugare eller batteriladdare.
Korttidsanvändning är fri för båtplatsägare.
Önskar man nyttja el under en längre period skall detta överenskommas med styrelsen.
 
Kontrollera följande innan utrustningen ansluts till eluttag:

-Utrusningen är avsedd för 240V

-Effekt max 2000W

-Utrustningen är godkänd att användas i skyddsjordat uttag

-Kablar och kontakter är hela och rena

-Kabelavslastningar är hela

-Utrustningen fungerar korrekt

 
Tänk också på:

-Du befinner dej vid vatten. En felaktig utrustning kan medföra livsfara !!

-Brandrisken vid arbeten på båt. (gnistbildning, värme)

 

Campingpolicy

Båtklubben har möjlighet att ta emot campande gäster.. Detta bidrar till föreningens ekonomi samt ökar närvaron i hamnområdet vilket ökar säkerheten och minskar risken för stölder. Sammantaget bidrar detta till föreningens förutsättningar att bedriva sin kärnverksamhet inom båtlivet. 
 
Vilka är välkomna att campa
Bekanta till medlemmar i Trödje Båtklubb är välkomna som campinggäster. Klubbmedlemmen fungerar som värd för de som campar.
 
Eftersom vi är en båtklubb är camping inte vår kärnverksamhet. Att erbjuda camping till allmänheten skulle kräva resurser som inte kan mötas av klubbens ideella arbete. 
 
Var på området kan camping ske
Uppställning av husvagn/husbil kan ske på gräsytor i anslutning till klubbstugan. Det får inte störa framfarter eller parkeringar i anslutning till bryggorna.
Minimiavstånd mellan uppställningarna skall följa MSBs rekommendation på 4m.
 
Grindpassage
Klubbmedlemmen som är värd för de campande tillser att passage genom grind fungerar för gästerna. Campande gäster kan inte erbjudas passerkort eller få sina telefonnummer inlagda i registret för grindlåset. 
 
Avgifter
 
Utan el:                               150kr/natt
Med el (max 10A):             200kr/natt
 
Besökande till nattvakt är avgiftsbefriad då dessa hjälper till vid nattvakt.
 
Avgiften betalas genom insättning på BG 5620-4449 

Trödje Båtklubb, Värövägen 16, 805 96 Gävle  |  E-post: info@trodjebk.se